English version | Česká verze

Přihláška do kurzu

Kurz, lektor Jazz Dance - zač., Cemerek Jarek
Termín středa 19:00 - 20:30, 7.2.2024 - 26.6.2024
Lokalita, sál č. Národní tř., sál 1
Cena za kurz: 5200 Kč
Aktuální cena: 1520 Kč
Účastník kurzu
Zákonný zástupce účastníka kurzu
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH A LEKCÍCH STUDIA DANCE PERFECT


1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti DANCE PERFECT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČO 278 70 081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123003 (dále jen "Studio Dance Perfect"). Studio Dance Perfect poskytuje především služby výuky v oblasti umění a oboru tance.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Studiem Dance Perfect a účastníky kurzů, tanečních lekcí
a jakýchkoli dalších akcí pořádaných Studiem Dance Perfect či držiteli zvláštních typů členství Zlatý čip a Executive Class (dále jen "účastníci" nebo "účastník").


2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

2.1 Objednání účasti v konkrétním kurzu se provádí na základě písemně vyplněné přihlášky, kterou účastník
doručí Studiu Dance Perfect buď osobně na recepci, poštou či elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy Studio Dance Perfect účastníkovi potvrdí (písemně či e-mailem) převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Studiem Dance Perfect a účastníkem.

2.2 Nabídka kurzů Studia Dance Perfect uveřejněná na internetových stránkách Studia Dance Perfect (tj. www.danceperfect.cz) či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka.

2.3 Předmětem smluvního vztahu je závazek Studia Dance Perfect zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech Studia Dance Perfect a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Studiu Dance Perfect sjednanou cenu.

2.4 Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že
s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.5 Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem a bezpečnostními předpisy Studia Dance Perfect, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb Studia Dance Perfect.

2.6 Je-li kurz objednán ve prospěch třetí osoby, je tato osoba (účastník) vázána smlouvou o poskytování služeb a všeobecnými podmínkami účasti na kurzech a lekcích Studia Dance Perfect, a to okamžikem, kdy s objednaným kurzem projeví souhlas. Souhlas může být projeven buď žádostí o rezervaci konkrétního termínu kurzu, potvrzením již předem navrženého termínu kurzu, nebo prvním okamžikem účasti
v kurzu. Objednatel je povinen třetí osobu (účastníka), v jejíž prospěch je kurz objednatelem objednán, s obsahem smlouvy a vše-obecných obchodních podmínek seznámit.


3. Obecná pravidla konání kurzů

3.1 Rozsah nabídky kurzů, jednotlivých lekcí či dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou Studia Dance Perfect platnou v době objednání služby.

3.2 Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem běhu a poté průběžně aktualizovaným Studiem Dance Perfect. Aktuální informace jsou upřesňovány na internetových stránkách www.danceperfect.cz a jsou zároveň vyvěšeny v prostorách sídla Studia Dance Perfect. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

3.3 Každý držitel zvláštního členství ve studiu - permanentky Zlatý čip (viz čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek) nebo prémiového členství Executive Class (viz čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek) - obdrží za splnění podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách proti vratné záloze ve výši 100 Kč elektronický čip umožňující přístup na kurzy a lekce Studia Dance Perfect. Účastník je povinen se před každou lekcí tímto čipem prokázat na recepci Studia Dance Perfect na adrese Národní 961/25, Praha 1 za účelem umožnění jeho identifikace. Držitel čipu je povinen ztrátu či poškození elektronického čipu neprodleně ohlásit Studiu Dance Perfect. V takovém případě vystaví Dance Perfect účastníkovi duplikát elektronického čipu za poplatek ve výši 300 Kč.

3.4 Služby Studia Dance Perfect spočívají především v poskytování (a) pololetních kurzů, (b) krátkodobých kurzů a (c) zvláštních typů členství - permanentky Zlatý čip a prémiového členství Executive Class.


4. Pololetní a krátkodobé kurzy

4.1 Studio Dance Perfect rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kurzu po dobu 24 hodin od potvrzení převzetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi Studiem Dance Perfect
a účastníkem automaticky zanikne.

4.2 Došlo-li již k zahájení kurzu, může Studio Dance Perfect do takového kurzu zařadit účastníka dle svého uvážení a zejména dle kapacity daného kurzu. V takovém případě je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající počtu kalendářních měsíců, ve kterých se účastník daného kurzu účastní. Účastníkovi však nárok na zařazení do již zahájeného kurzu nevzniká automaticky.

4.3 Studio Dance Perfect může trvale nebo na určité období změnit místo konání kurzu, osobu lektora daného kurzu či program kurzu
(za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kurzu a původního počtu hodin). O této trvalé nebo dočasné změně je povinno účastníka informovat alespoň 3 dny předem, a to zasláním e-mailové zprávy či jinou vhodnou formou. Studio Dance Perfect může změnit trvale nebo na určité období i termín celého kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kurzu), pokud nedošlo ke změně termínu z důvodu vyšší moci dle článku 4.7.

4.4 V případě onemocnění či jiné absence lektora může Studio Dance Perfect operativně nahradit takovéhoto lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací, a to i opakovaně. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit jiného lektora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. Při prvním náhradním termínu v rámci jednoho kurzu nemají účastníci, kteří se náhradního termínu lekce nemohou zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu. Při dalších náhradních termínech lekcí má účastník, kterému je nabídnuta již minimálně druhá náhradní lekce, které se nemůže zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kurzu (tj. ceny dané lekce).

4.5 V případě zameškání lekce má účastník pololetního kurzu právo nahradit až 3 zameškané lekce v jiných kurzech stejného nebo podobného zaměření, délky a ceny. U kurzů zakoupených na kratší dobu (tj. při pozdějším nástupu do kurzu) má účastník právo náhrady zameškaných lekcí v poměru k celkové absolvované délce kurzu. Všechny náhrady zameškaných lekcí musí účastník vyčerpat ve stejném pololetí, v jakém kurz probíhá. Po jeho uplynutí účastníkovi nárok na jakékoliv náhrady zaniká.

4.6 Možnost náhrady zameškaných lekcí dle předchozího odstavce 4.5. těchto všeobecných obchodních podmínek se nevztahuje na účastníky přípravy uměleckých a soutěžních tanečních souborů Junior Dance a Hip Hop soutěžní týmy.

4.7 V případě, že se kurzy či jednotlivé lekce nemohou konat ve stanovených termínech z důvodu vzniklých na základě vyšší moci, nenachází se Studio Dance Perfect v prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy o poskytování služeb. Účastník v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, ale je oprávněn zvolit si náhradu zameškaných lekcí v termínech stanovených Studiem Dance Perfect na základě nouzového rozvrhu sestaveného Studiem Dance Perfect po odpadnutí předmětné překážky vzniklé z důvodu vyšší moci. Čerpání náhrad mimo rozsah nouzového rozvrhu není možné. Vyšší mocí se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná (ze strany Studia Dance Perfect) okolnost, která znemožní konání kurzu či lekce ve stanoveném termínu (např. válka, občanské nepokoje, stávka, mobilizace, povstání, živelná katastrofa, epidemie, pandemie, výpadek elektřiny atd.).


5. Zlatý čip Studia Dance Perfect

5.1 Zlatý čip umožňuje účastníkovi volný vstup na lekce pololetních tanečních kurzů Studia Dance Perfect v
týdnu i o víkendech a volný vstup na taneční "Open Class" lekce v týdnu i o víkendech. Volný vstup je určen celkem na 5 lekcí týdně bez ohledu na jejich délku (60/90 minut). Zlatý čip dále umožňuje účastníkovi zvýhodněné ceny lekcí Studia Dance Perfect v letních měsících a další benefity a výhody uvedené na internetových stránkách Studia Dance Perfect.

5.2 Platnost čipu je 5 měsíců od data vystavení, bez ohledu na probíhající sezónu. Platnost čipu se nevztahuje na letní měsíce s prázdninovým provozem (červenec, srpen), v tomto období se platnost čipu přerušuje.

5.3 Počet volných přístupů je omezen na 5 lekcí týdně bez ohledu na jejich délku (60/90 minut). Z možností využití Zlatého čipu jsou vyjmuty aktivity pořádané mimo prostory Studia Dance Perfect.

5.4 Cena Zlatého čipu Studia Dance Perfect je dána aktuální nabídkou Studia Dance Perfect uvedenou na internetových stránkách Studia Dance Perfect.


6. Executive Class - prémiové členství Studia Dance Perfect

6.1 Členství Executive Class umožňuje účastníkovi neomezený vstup na veškeré lekce pořádané v prostorách
Studia Dance Perfect (včetně "Open Class" lekcí) v týdnu i o víkendech. Při každé návštěvě Studia Dance Perfect má držitel Executive Class možnost bezplatného zapůjčení ručníku a možnost zakoupení 1 lahve vody za speciální cenu. Executive Class umožňuje účastníkovi další benefity a výhody uvedené na internetových stránkách Studia Dance Perfect.

6.2 Členství Executive Class lze zakoupit na 5 měsíců bez ohledu na probíhající sezónu. Členství Executive Class nelze využívat v letních měsících, kdy probíhá prázdninový provoz Studia Dance Perfect (tj. červenec, srpen). V období prázdninového provozu je členství Executive Class přerušeno.

6.3 Cena členství Executive Class Studia Dance Perfect je dána aktuální nabídkou Studia Dance Perfect uvedenou na internetových stránkách Studia Dance Perfect.


7. Účast dětí na lekcích

7.1 Osoby mladší 18 let se mohou účastnit kurzů či jednotlivých lekcí Studia Dance Perfect pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce.


8. Povinnosti účastníka lekcí

8.1 Účastník je povinen se při účasti na kurzu i jednotlivé lekci řídit pokyny Studia Dance Perfect a lektorů či
jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně Studia Dance Perfect. Dále je účastník povinen dodržovat provozní řád Studia Dance Perfect, který je k dispozici na internetových stránkách www.danceperfect.cz a v místě kurzu.

8.2 Během účasti na kurzech Studia Dance Perfect nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kurzu, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu, (c) zneužívat či neoprávněně manipulovat s elektronickým čipem; a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

8.3 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kurzu nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit na recepci Studia Dance Perfect a ihned ukončit svoji účast v dané lekci.

8.4 Účastník je povinen bezpečně zamykat šatní skříňku, do které si odkládá své věci a která je k odkládání věcí do celkové hodnoty 20.000 Kč určena. Za věci uložené mimo uzamčenou skříňku nepřebírá Studio Dance Perfect odpovědnost. Studio Dance Perfect důrazně doporučuje všem návštěvníkům, aby peníze ve větším objemu, cennosti a věci vyšší hodnoty s sebou na lekce nepřinášeli. Budou-li do prostor Studia Dance Perfect účastníkem vneseny věci o hodnotě přesahující 20.000 Kč, je takový účastník povinen uvědomit o takové skutečnosti pracovníka Studia Dance Perfect a uložit takové věci na recepci.


9. Cena a platební podmínky

9.1 Cena kurzů, lekcí a zvláštních typů členství je dána ceníkem Studia Dance Perfect platným v době objednání
kurzu, pokud není dohodnuta cena odlišná. Konkrétní cena kurzu, lekce a zvláštního členství je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném nebo osobně předaném účastníkovi.

9.2 Cena kurzů a zvláštního členství (tj. Zlatý čip a Executive Class) je splatná do 24 hodin od potvrzení přihlášky účastníka Studiem Dance Perfect, nebo do začátku první výukové lekce podle toho, jaká skutečnost nastane dříve a nebude-li stranami dohodnuto jinak.

9.3 Cena může být účastníkem uhrazena převodem na účet Studia Dance Perfect nebo zaplacená osobně (v hotovosti či platební kartou)
v místě poskytování kurzu, pokud není v konkrétních případech dohodnuto jinak, a to v termínech, uvedených v bodě
9.2 Není-li v tomto termínu cena kurzu uhrazena, je Studio Dance Perfect oprávněno odmítnout účastníkovi poskytování služeb, a to až do uhrazení dlužné částky.


10. Odpovědnost za škodu

10.1 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí Studiu Dance Perfect nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.

10.2 Studio Dance Perfect odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zaměstnancem či jiným pracovníkem Studia Dance Perfect úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

10.3 Studio Dance Perfect neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

10.4 Studio Dance Perfect neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů Studia Dance Perfect či jeho lektorů podle článku 8 výše.

10.5 Studio Dance Perfect neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo za jejich ztrátu, pokud nebyly v rozporu s článkem 8.4 uloženy v šatní skříňce, tedy na místě k tomu určeném, anebo pokud šlo o věci přesahující hodnotu 20.000 Kč, na recepci Studia Dance Perfect.


11. Odstoupení od smlouvy ze strany Dance Perfect, s.r.o.

11.1 Studio Dance Perfect je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že
okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení kurzu. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby (např. obdobného kurzu v jiném termínu a v odpo-vídajícím rozsahu výuky).

11.2 Studio Dance Perfect je dále oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 8.2), z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

11.3 Studio Dance Perfect je oprávněno bezodkladně vyloučit z účasti na lekci takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 8.2), z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.


12. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

12.1 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení
povinností Studia Dance Perfect plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu nebo zvláštního členství (tj. Zlatý čip a Executive Class) či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li
k odstoupení až po zahájení kurzu nebo zvláštního členství.

12.2 Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu. V takovém případě je účastník povinen uhradit Studiu Dance Perfect následující storno poplatky:
(a) 20 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství pokud k odstoupení dojde nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu/zvláštního členství;
(b) 60 % z ceny nevyčerpané části kurzu, pokud k odstoupení dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu/zvláštního členství nebo kdykoliv po zahájení kurzu/zvláštního členství.

12.3 Účastník má také právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit Studiu Dance Perfect následující storno poplatky:
(a) 50 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství, pokud k odstoupení dojde nejpozději po první hodině kurzu/čerpaného zvláštního členství;
(b) 100 % z ceny objednaného kurzu/zvláštního členství, pokud k odstoupení dojde kdykoliv po zahájení druhé hodiny kurzu/čerpaného zvláštního členství či později.

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se vždy vrací pouze cena nevyčerpané části kurzu/zvláštního členství. Výše uvedené storno poplatky se započtou proti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kurzu/zvláštního členství.


13. Ochrana osobních údajů

13.1 Informace o zpracování osobních údajů účastníků Studiem Dance Perfect a souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument.


14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2020.

14.2 Studio Dance Perfect je oprávněno tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.danceperfect.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován písemně ve studiu a na webových stránkách www.danceperfect.cz. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí na adresu Studio Dance Perfect, Národní 961/25, Praha 1 do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.

14.3 Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

14.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vyhotoveny a jsou dostupné v české a anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito jazykovými verzemi bude rozhodující české znění.

14.5 Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1. 6. 2020

DANCE PERFECT, s. r. o.
Mgr. Lenka Ottová v. r.
jednatel
Podmínky účasti na kurzech v tiskové podobě
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník kurzu či lekce / držitel zvláštního členství (dále jen "Účastník") bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a kontaktní adresa (dále jen "Osobní údaje") společností DANCE PERFECT, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČO 278 70 081, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123003, telefonní číslo: +420 221 085 260, e-mail: info@danceperfect.cz (dále jen "Studio Dance Perfect"), která bude jako správce zpracovávat poskytnuté Osobní údaje za účelem plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect.

Studio Dance Perfect zpracovává Osobní údaje v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), a to prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro uvedené účely. Pokud by určitý případ porušení zabezpečení Osobních údajů měl mít pravděpodobně za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Studio Dance Perfect toto porušení bez zbytečného odkladu Účastníkovi.

Poskytnutí Osobních údajů představuje nezbytný předpoklad pro uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect. Poskytnutí Osobních údajů je tedy povinné pro účely plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb. Bez poskytnutí Osobních údajů nemůže Studio Dance Perfect plnění uvedená ve smlouvě o poskytování služeb poskytnout. Osobní údaje budou uloženy do uplynutí jednoho roku od skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect.

Dále Účastník bere na vědomí, že Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím zpracovatelům:
- společnosti HTK Pro s.r.o., se sídlem Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 25627104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56014;
- spolku Dance Plus z. s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00, IČO 016 38 823, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 257 02;
- Mgr. Lence Ottové, se sídlem Praha 1, Zlatnická 1130/12, 110 00, IČO 411 33 315.

Účastník bere na vědomí, že má dle článků 12-22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zejména následující práva:
- získat od Studia Dance Perfect potvrzení, zda jsou či nejsou Osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Účastník právo získat k Osobním údajům přístup;
- aby Studio Dance Perfect opravilo či doplnilo nepřesné Osobní údaje;
- aby Studio Dance Perfect vymazalo Osobní údaje, pokud: (i) již Osobní údaje nejsou dále potřebné pro účely zpracování, (ii) Účastník odvolal souhlas ke zpracování Osobních údajů k danému účelu a Osobní údaje pro tento účel nelze dále zpracovávat, (iii) Účastník vznesl námitku proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, (v) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Studia Dance Perfect, či (vi) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti;
- aby Studio Dance Perfect omezilo zpracování, pokud: (i) Účastník popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní a Účastník žádá omezení použití Osobních údajů namísto jejich výmazu, (iii) Studio Dance Perfect již Osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či (iv) Účastník vznesl námitku proti zpracování Osobních údajů, a to do ověření, zda oprávněné důvody Studia Dance Perfect převažují nad oprávněnými důvody Účastníka;
- na přenositelnost Osobních údajů, tj. získat od Studia Dance Perfect Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;
- vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace;
- nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se Účastník domnívá, že zpracování Osobních údajů je v rozporu s právními předpisy.

Pokud to Účastník neodmítne, mohou být poskytnuté kontaktní údaje Účastníka (tj. e-mailová adresa a telefonní číslo) zároveň zpracovány na základě právního titulu oprávněného zájmu Studia Dance Perfect za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb Studia Dance Perfect prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect nebo do odmítnutí zasílání takových obchodních sdělení Účastníkem. Poskytnutí těchto kontaktních údajů Účastníka je dobrovolné pro účely zasílání obchodních sdělení.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže podepsaný Účastník svým podpisem a zaškrtnutím políčka UDĚLUJE Studiu Dance Perfect jako správci VÝSLOVNÝ SOUHLAS se zpracováním jeho Osobních údajů

za účelem zasílání a vytváření průzkumů, dotazníků a jiných materiálů týkajících se spokojenosti zákazníků se službami Studia Dance Perfect pro vyhodnocení služeb Studia Dance Perfect;

a to na dobu 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Níže podepsaný Účastník svým podpisem stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že poskytnutí Osobních údajů k výše zaškrtnutému účelu je dobrovolné a zákonné z titulu uděleného souhlasu Účastníka, a že neudělení souhlasu nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů pro účely plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect a za účelem zasílání obchodních sdělení.

Souhlas může Účastník kdykoli bezplatně odvolat jakýmkoli způsobem na jednotlivých kontaktních údajích Studia Dance Perfect bez jakékoliv sankce. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu a na zpracování Osobních údajů pro účely plnění práv a povinností souvisejících s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi Účastníkem a Studiem Dance Perfect a za účelem zasílání obchodních sdělení. V případě pochybností je možné se obrátit na Studio Dance Perfect nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů v tiskové podobě